Menu
Obec Jankov
Jankovu Českých Budějovic

Historie a současnost

Obec Jankov leží 15 km západně od krajského města České Budějovice v nadmořské výšce 488 m n. m., v blízkosti CHKO Blanský les (převážná část správního území obce Jankov – jižně od komunikace III/14324 Jankov – Holašovice - se nachází v CHKO Blanský les). 

První písemná zmínka o vsi (Jankow) se nachází v Rožmberském urbáři z roku 1379. Po zrušení poddanství k schwarzenberskému panství Český Krumlov náležela ves od roku 1850 do roku  1956 k obci Čakov, počínaje 1. lednem 1957 je samostatnou obcí. Místní část Holašovice byla přičleněna od obce Záboří ke dni 14. června 1964. Obě části nynější obce měly až do poloviny 20. století zcela rozdílné národnostní složení - Jankov byl vsí zcela českou, zatímco čistě německé Holašovice představovaly část německojazyčného ostrůvku kolem Záboří a Strýčic. 
 
Správní území obce tvoří dvě katastrální území:
 
  • Jankov 778,5 ha
  • Holašovice 428,9 ha
  • Celkem 1207,4 ha
Toto území zahrnuje dvě sídla (Jankov a Holašovice) a samostatné lokality chatových oblastí jižně a jihovýchodně od Jankova.
 
Jedná se o území poměrně členité, v severní části převažují rozsáhlejší zemědělské pozemky s vyšším podílem orné půdy, s jednotlivými izolovanými lesíky v zemědělské krajině a horními úseky drobných toků. Jižním směrem se postupně zvyšuje podíl využívaných travních porostů a v celé jižní části tohoto území je zastoupen lesní komplex v okolí vrchu Skalka. 
 
Z celkové rozlohy 1 207 ha tedy nejvíce zaujímá orná a zemědělská půda, což určuje i charakter hospodářských činností a využití území především v oblasti zemědělství, lesnictví a rekreace. Obec se nachází při okraji významné kulturně-historické oblasti Hlubockých blat, kde se jednotlivá sídla vyznačují vesnickým tradičním prostředím a zachovalými stavbami vesnické lidové architektury (selského baroka). Hodnotné jsou především návesní prostory, okraje sídel a vazby na rybniční soustavy či lesní porosty.
 
V současné době žije v obci 386 stálých obyvatel – z toho 196 žen, z nichž více než 50 % je ekonomicky aktivních. Z těchto ekonomicky aktivních obyvatel převážná většina dojíždí za prací mimo obec – především do krajského města České Budějovice. V obci samotné jsou pracovní příležitosti minimální. Nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, stavebnictví a zemědělství.  Průměrná míra nezaměstnanosti se meziročně pohybuje okolo 4,5 %. 
 
Kontinuita společenského života má v naší obci dlouholetou a bohatou tradici, na kterou postupně navazují další nastupující věkové generace, přenesená především do činnosti místních spolků a občanských sdružení.
Jedením z nejvýznamnějších počinů samotné obce a občanských sdružení je každoroční pořádání červencových Selských slavností ve stylu „dobového lidového jarmarku“ s ukázkami cca 230 tradičních i netradičních lidových řemesel a s bohatým doprovodným kulturním programem.  Záměrem celého snažení obce je uchování, podpora a rozvoj jihočeské tradice staročeské lidové pouti a předání dochovaného dědictví našich předků na současnou generaci, kterou stále více pohlcuje a protíná automatizace a digitalizace všedního života. V dlouhodobé koncepci obce je podpora místních spolků a rozvoj spolupráce s nimi (fotbalový oddíl SK Jankov, hasičské spolky Jankov a Holašovice, občanské sdružení Selské baroko, dechová kapela Skalačka či místní myslivecké sdružení nebo včelařský spolek), Tato podpora se projevuje velmi dobrými výsledky v jejich činnosti (sportovní úspěchy fotbalistů SK Jankov, spolufinancování vybudování krásného sportovního areálu, spolufinancování vybavení zásahové jednotky HZS Jankov, spolupráce při pořádání Selských slavností, tradičních poutí, bálů či dětských dní nebo finanční podpora činnosti včelařského spolku apod.). Pro starší občany je tradičně každý rok pořádáno střídavě v předvánočním čase posezení místních seniorů s občerstvením a kulturním programem. Obec nezapomíná popřát starším občanům k významným životním jubileím formou přání v písničkách pro radost a osobní gratulací zastupitelů. Dále obec oceňuje významné úspěchy občanů obce formou poděkování a finančního příspěvku. Udržování sousedských vztahů je dnes velmi složitou a citlivou záležitostí, nicméně obec se snaží je podporovat ve formě sousedských posezení občanů a informovaností o dění v obci formou rozsáhlejších zpráv zápisů z projednání zastupitelstev či přímým vkládáním informačních zpravodajů do poštovních schránek.
V roce 2008 připravila obec s občany oslavy 10. výročí zápisu Holašovic na seznam památek UNESCO, kde byly představeny a slavnostně vysvěceny nové obecní symboly (prapor a znak).
Péče historickou zástavbu je již z hlediska samotného významu místa neoddělitelnou součástí života této vesnice (zejména v obci Holašovice), i když ne vždy pouze příjemnou. Nicméně právě díky původní dochované architektuře, půdorysu a panoramatu se Holašovice staly VPR a od r. 1998 členem prestižní společnosti světového kulturního a přírodního dědictví památek UNESCO. Centrum sídla tvoří 23 památkové chráněných usedlostí včetně návesní kapličky, kovárny a hostince. Základní historickou část představují náves a kolem ní stojící statky, které tvoří obdélník o rozměrech 210 x 70 m.  
 
Uprostřed se nachází malý návesní rybníček, vedle bývalá kovárna a dům kováře od počátku 19 st. Vedle stojí kaplička. Každý statek se skládal z hlavní budovy, ve které se nacházel hospodář. Na druhé straně dvora stál tzv. „výměnek“, který obývali rodiče hospodáře, nebo „špýchar“, do kterého se uskladňovalo obilí. Na něj navazovaly další hospodářské budovy. Proti zahradě uzavírala dvůr stodola. Ve svém celku je náves naprosto unikátní ukázkou stylu lidového selského baroka.  Typy těchto staveb můžeme najít i v obci Jankov, zde již převládá tradičnější venkovská zástavba nicméně v souladu s krajinou. Právě tento význam má za následek udržení souladu v zástavbě v obcích. I z tohoto důvodu byl zpracován a je neustále průběžně aktualizován tzv. Management plánu VPR Holašovice UNESCO, jež má za cíl zajistit hodnoty světových památek pro příští generace, garantovat jejich průběžnou péči, podmínky pro návštěvu lokalit i patřičnou prezentaci.
Významný průlom do života obce přineslo v roce 2008 schválení nově zpracované územně plánovací dokumentace (ÚP) pro obě sídla, která byla zpracována již v souladu s novelou stavebního zákona.
V uplynulých letech, v návaznosti na zpracovaný POV, proběhla rekonstrukce pohostinství v Holašovicích, včetně vybavení kuchyně a společenského sálu s kapacitou cca 110 míst. V roce 2010 -2012 proběhla komplexní rekonstrukce především dispozice interiérů KD v Jankově, jehož součástí jsou nově vybavené a zrekonstruované společenské prostory sálu s kapacitou cca 200 míst a společenská místnost (klubovna). Na této budově nám chybí opravit fasádu a sokl. Výrazné výsledky přináší velice oboustranně prospěšná spolupráce obce s občanským sdružením SK Jankov, kdy v roce kde došlo k výstavbě nových kabin a sociálního zázemí pro hráče a značné modernizaci sportovní klubovny. V první polovině roku 2008 bylo vybudováno opět v této spolupráci moderní víceúčelové sportovní hřiště s bezúdržbovým povrchem o rozměrech 44 x 24m. V roce 2008 byla dále dokončena rozsáhlá rekonstrukce sídla obecního úřadu. Součástí je i zrekonstruovaná místní knihovna. Dále proběhla  v rámci POV rozsáhlá rekonstrukce havarijní částí vodovodního řádu v Holašovicích, realizace projektu revitalizace rybníka Nekysel, na to navazovala realizace ZTV čtyř stavebních parcel v této lokalitě. Dále byla opravena budova hasičské zbrojnice v Jankově, byla vybudována dvě dětská hřiště v Jankově a Holašovicích, opraveny komunikace. V roce 2008 jsme započali s etapovitou rekonstrukcí budovy Informačního centra v Holašovicích 
 
Obec nadále zpracovává projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na řešení vybudování nové oddílné kanalizace a ČOV v obou obcích, kterou opakovaně předkládá k žádosti o získání evropských zdrojů. Vlastní realizaci obec předpokládá v návaznosti na získání požadovaných finančních prostředků.
 
Obec Jankov zadala a zpracovala a realizovala zpracovaný projekt uspořádání zeleně a odpočinkových míst na návsi v Holašovicích. Zapojeny do tohoto, z našeho pohledu velice choulostivého, ale důležitého projektu byly všechny návazné složky a orgány jako CHKO Blanský les, Národní památkový ústav, Magistrát města ČB, a další občanské iniciativy. Vzhledem ke krajinotvornému uspořádání a poloze místa nejsou nutné ba ani možné nějaké rozsáhlejší úpravy typu členění honů, obnovy luk a výsadby lesů. Toto je řešeno v návaznosti na lesní hospodářství obce či samotných majitelů lesních porostů a potřeb ZD SKALKA ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků, což bychom rádi docílili realizací Pozemkových úprav dotřených území. Navíc veškeré změny ekotypu spadají do procesu pravomocí SCHKO Blanský les. Právě zpracováním projektů a účastí příslušných orgánů ve schvalovacím procesu se snažíme tuto záležitost zpružnit a řešit. Každoročně zrealizujeme ve spolupráci s AOPK a včelařským spolkem výsadbu nových ovocných alejí v okolí obce.
 
Dne 21. srpna 2009 bylo na slavnostním vyhlášení 15. ročníku soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje uděleno 1. místo obci Jankov, místní části Holašovice za péči o prostředí a rozvoj obce a její obyvatele. Tuto soutěž každoročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Obec uspěla v konkurenci dalších 29 přihlášených jihočeských obcích, a i přes to, že v celostátním kole obec Jankov nezvítězila, odnesla si některá mimořádná ocenění (Za péči o kulturní dědictví a Putovní pohár folklórních sdružení).
Tomuto vítězství předcházely dílčí úspěchy z minulých let  -  v roce 2007 to bylo 3. místo, v roce 2008 to bylo udělení Zelené stuhy za péči o zeleň, krajinu a životní prostředí, kde obec dosáhla i mimořádného ocenění v celorepublikové konkurenci, kde získala 2. místo.

Vítání občánků

Obec  je zapojena do dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje.

Vítání občánků 2024

Vítání občánků 2023

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 17 °C 11 °C
čtvrtek 13. 6. déšť 17/10 °C
pátek 14. 6. zataženo 22/9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři


Jankov

Holašovice